VEDTÆGTER

 

Tornby Idrætsforening
af 1905

 

§ 1 NAVN:
Foreningens navn er Tornby Idrætsforening (TIF) og er en sammenslutning for al slags
sport i Tornby, stiftet i 1905.
Foreningen er hjemhørende i Hjørring kommune.
Foreningen er gennem Jysk Boldspil Union (JBU) Dansk Boldspil Union (DBU), Nordjysk
Badminton Distrikt (NBD), Dansk badminton Forbund (DBF), Jysk Håndboldforbund
(JHF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF).
Gennem DGI-Vendsyssel er foreningen medlem af Danske Gymnastik– og Idærtsforeninger
(DGI).

§ 2 FORMÅL:
Det er foreningens formål at fremme idrætten i Tornby og påvirke børn og unge til
udøvelse af sund og alsidig idræt.

§ 3 MEDLEMMER:
Som medlem kan optages enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål.
Passive medlemmer kan optages.
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, der opfører sig usømmeligt overfor bestyrelse
og forening.

§ 4 GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indvarsles
senest 3 uger før i pressen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest
14 dage før. Herefter skal de senest 7 dage før afleveres til afdelingerne og offentliggøres
ved opslag i klubhuset.
Stemmeret har alle medlemmer, trænere, ledere og udvalgsmedlemmer som er fyldt 16
år. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Valgbare er enhver som er fyldt 18 år og som har positiv interesse i TIF.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alle tvistigheder afgøres ved
simpel stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst en fjerdedel af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom.
Generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand og sekretær eller næstformand og kasserer
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - hvert år
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant - hvert år
8. Eventuelt


§ 5 BESTYRELSEN:
Foreningen tegnes af en hovedbestyrelse på 4 medlemmer (formand, næstformand,
sekretær og kasserer) som skal være fyldt 18 år.
Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges alle direkte på generalforsamlingen
for 2 år af gangen. Formand og sekretær på ulige år og næstformand og kasserer på
lige år.
Bestyrelsen består af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer samt afdelingsformændene fra
hvert af TIF’s udvalg. Hvert udvalg vælger en personlig suppleant fra udvalget for afdelingsformanden
som deltager i bestyrelsesmøderne, hvis afdelingsformanden ikke kan
deltage.
Der må højst sidde 2 søskende i bestyrelsen samtidig, og de må kun varetage en af følgende
poster: formand eller kasserer, hvilket også gælder for ægtepar og par der lever i
fast forhold.
Bestyrelsen varetager foreningens interesser og er ansvarlig for dens midler. Ved stemmelighed
ved bestyrelsesmøder, tæller formandens stemme for 2. Bestyrelsen er kontingentfrie.
Et bestyrelsesmedlem der gentagne gange ikke giver møde, kan af den øvrige bestyrelse
udelukkes.

§ 6 UDVALGENE:
De sportslige udvalg består af minimum 4 medlemmer - heraf formand og kasserer -
samt 1 suppleant.
Formand og kasserer i afdelingerne, der vælges for 2 år af gangen, skal være fyldt 18 år
og må ikke være søskende, ægtepar eller par der lever i fast forhold. Formanden vælges
på lige år og kassererne på ulige år. Øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen.
Alle valg foretages på en afdelingsgeneralforsamling, der afholdes før hovedgeneralforsamlingen
og indvarsles senest 8 dage før.
Forslag der ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen, skal være afdelingsformanden
i hænde senest 3 dage før.
Stemmeret har/valgbare er personer som nævnt i §4.
Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes med minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden beretning
3. Fremlæggelse af reviderede afdelingsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand eller kasserer
6. Valg af øvrige medlemmer
7. Valg af suppleant
8. Fastlæggelse af afdelingens kontingent
9. Eventuelt.

Udvalgsformændene indtræder i foreningens bestyrelse.
Ingen kan være medlem i mere end et sportsligt udvalg, ligesom formand, næstformand,
sekretær og kasserer (hovedbestyrelsen) ikke kan være medlem i noget udvalg, med
mindre hovedbestyrelsen skriftligt har dispenseret herfor.
Udvalgene skal i så vid udstrækning som muligt, klare deres arbejdsopgaver.
Større beslutninger, først og fremmest af økonomisk karakter - træffes af foreningens
bestyrelse.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres og der
foretages herforuden uanmeldt revision.

§ 8 FORPLIGTELSER
Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig
hæftelse af nogen art for foreningens forpligtelser.

§ 9 VEDTÆGSÆNDRINGER
Forslag til forandring af foreningens vedtægter kan stilles af bestyrelsen eller et medlem
og behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til deres vedtagelse
kræves at mindst to tredjedel af de afgivne stemmer, er for forslaget.

§ 10 OPLØSNING
Ved enhver eventuel opløsning af foreningen tilfalder eventuel kapital en anden
almennyttig forening.
Disse vedtægter (love) er en ændring af foreningens første love fra 1905 med senere
ændringer af 2. april 1922, 9. marts 1943, 25. marts 1963, 19. marts 1969, 23. marts
1971, 6. februar 1979, 5. februar 1990, 17. februar 1983, 7. marts 1995, 7. marts 1997,
30. marts 1998, 24. marts 1999, 20. marts 2002, 24. marts 2010 og
16. Oktober 2014 .

 

Tornby den 16. Oktober 2014
 

Formand: Henrik Willadsen

Næstformand: Flemming Gade

Kasserer: Thomas Nielsen

Sekretær: Anmarie Jørgensen

   

Tornby Idrætsforening | Rævskærvej 12 | Tornby | 9850 Hirtshals |