Vedtægter for Tornby Fitness

Særlige vilkår for Tornby Fitness under Tornby Idrætsforening

Tornby Fitness er underkastet de vedtægter, der gælder for Tornby Idrætsforening, med følgende tilføjelser:

1. Formål

Formålet er at drive Tornby Fitness med det overordnede sigte at sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

2. Optagelse af medlemmer

Alle personer der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Tornby Fitness.

3. Kontingent

Kontingent fastsættes af Fitnessudvalget, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Fitnessudvalget fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af Fitnessudvalget. Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal.

5. Udvalget for Tornby Fitness

Fitnessudvalget for Tornby Fitness forestår den daglige ledelse og drift af Tornby Fitness i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem Fitnessudvalget og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Tornby Fitness. I tilfælde af stemmelighed ved udvalgsmøder er formandens stemme afgørende.

Fitnessudvalget består af 5-8 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle vælges på Fitnesscenterets årlige generalforsamling. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, skal være fyldt 18 år og må ikke være søskende, ægtepar eller leve i fast forhold. Formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år. Øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen.
Generalforsamlingen skal afholdes før Tornby IFs hovedgeneralforsamling og indvarsles 8 dage før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være udvalgsformanden skriftlig i hænde senest 3 dage før.
Hvis formand eller kasserer fratræder i utide, indgår suppleanten og udvalget konstituerer efterfølgende sig selv. Hvis et af de øvrige medlemmer fratræder i utide, indgår suppleanten.

6. Regler i Tornby Fitness

Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med Fitnessudvalget og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Tornby Fitness. Tornby Fitness kan, i det omfang hensyn til afskrivninger, ny investeringer og forventede omkostninger muliggør det, overføre overskydende midler til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Tornby Fitness bekender sig til DIF/DGI’s gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes inden Hovedgeneralforsamlingen med minimum følgende dagsorden:

1.              Valg af dirigent

2.              Formandens beretning

3.              Fremlæggelse af de reviderede afdelingsregnskaber

4.              Indkomne forslag

5.              Valg af formand eller kasserer

6.              Valg af udvalgsmedlemmer

7.              Valg af revisorer

8.              Valg af suppleanter

9.              Eventuelt

8. Regnskab og revision

Tornby Fitness har selvstændig økonomi og disponerer over egne midler uafhængigt af Tornby- Idrætsforening indtil lån fra DGI, kr. 400.000, er tilbagebetalt. Driftsregnskab og status forelægges på generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Tornby Fitness regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år og afgår skiftevis efter tur. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse i Tornby Idrætsforening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

Ændringer til "Særlige vilkår for Tornby Fitness" kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Tornby Idrætsforening.
 

Vedtaget på generalforsamlingen i Tornby Fitness
15. marts 2017

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Tornby Idrætsforening
29. marts 2017


Tornby Idrætsforening | Rævskærvej 12 | Tornby | 9850 Hirtshals |