Vedtægter

Tornby Fitness

Vedtægter for Tornby Fitness

Særlige vilkår for Tornby Fitness under Tornby Idrætsforening
Tornby Fitness er underkastet de vedtægter, der gælder for Tornby Idrætsforening, med følgende tilføjelser:

1. Formål
Formålet er at drive Tornby Fitness med det overordnede sigte at sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

2. Optagelse af medlemmer
Alle personer der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Tornby Fitness.

3. Kontingent
Kontingent fastsættes af Fitnessudvalget, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Fitnessudvalget fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

4. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af Fitnessudvalget. Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal.

5. Udvalget for Tornby Fitness
Fitnessudvalget for Tornby Fitness forestår den daglige ledelse og drift af Tornby Fitness i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem Fitnessudvalget og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Tornby Fitness. I tilfælde af stemmelighed ved udvalgsmøder er formandens stemme afgørende.

Fitnessudvalget består af 5-8 medlemmer som alle vælges på den årlige generalforsamling. I tilfælde af fitnessudvalget, efter valg på den årlige generalforsamlingen, er færre end 6 udvalgsmedlemmer vælges ydermere 2 suppleanter. Disse indtræder i udvalget hvis de på generalforsamlingen valgte udvalgsmedlemmer fratræder i utide og udvalget derved består af mindre end 5 medlemmer . Udvalget kan vælge at indsætte begge suppleanter hvis dette findes nødvendigt. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, skal være fyldt 18 år og må ikke være søskende, ægtepar eller leve i fast forhold. Formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år. Øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen skal afholdes før Tornby IFs hovedgeneralforsamling og indvarsles 8 dage før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være udvalgsformanden skriftlig i hænde senest 3 dage før.
Hvis formand eller kasserer fratræder i utide konstituerer udvalget efterfølgende sig selv. kasserer- /formandsposten vælges ved først kommende generalforsamling.

6. Regler i Tornby Fitness
Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med Fitnessudvalget og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Tornby Fitness. Tornby Fitness kan, i det omfang hensyn til afskrivninger, ny investeringer og forventede omkostninger muliggør det, overføre overskydende midler til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Tornby Fitness bekender sig til DIF/DGI’s gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes inden Hovedgeneralforsamlingen med minimum følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af de reviderede afdelingsregnskaber
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand eller kasserer
  6. Valg af udvalgsmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Eventuelt

8. Regnskab og revision
Driftsregnskab og status forelægges på generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Tornby Fitness regnskab revideres af hovedforeningens revisorer. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse i Tornby Idrætsforening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer
Ændringer til “Særlige vilkår for Tornby Fitness” kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Tornby Idrætsforening.

Vedtaget på generalforsamlingen i Tornby Fitness
1. marts 2022

Vedtaget på generalforsamlingen i Tornby Idrætsforening
7. marts 2022

Mød vores sponsorer

Aalborg Kaffe
Zwei Grosse
VVS-manden
Varmemandsen
Sparekassen Vendsyssel
Tornby Mørtelværk
Sportsmaster
Spar
Spar Nord
Salon signe
Novabil
Rederiet Isafold
Nordjyske Bank
Mote Nordsøen
Møllers fiskeexport
Meka food
Kim og Ole Dissing
Jyske Bank
Hjørring Hørecenter
Jaco
Jørgen Jeppensen
Arkitekt Iver Frederiksen
Hirtshals Kro
H. Jespersen og søn
Hirtshals Taxi
Fjordbak Byg
HTQvadrat
Erling Christensen
Dagli brugsen
CT International
Bones
Bagterp Murer

Her finder du os